JOBS ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานใหญ่ วันที่ประกาศ : 12 ก.พ. 2564
รายละเอียดงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ ( สำนักผู้บริหาร )
จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน ไม่ระบุ ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ )
รายละเอียด :
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 
1. ดูแลงานสารบรรณ ของบริษัท โดยรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับ – ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ การจัดทำร่างโต้ตอบหนังสือ การแจ้งเวียนหนังสือ
2. จัดเก็บสำเนาเอกสารบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวดหมู่เอกสาร
3. จัดเตรียมเอกสารประกอบหนังสือมอบอำนาจและสัญญาต่างๆ เพื่อเสนอให้กรรมการลงนาม จัดเก็บสำเนาเอกสาร พร้อมนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานราชการในการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนดตาม พรบ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 เช่น ขอแจ้งน้ำตาลสูญหาย , แจ้งปรับปรุงบัญชีน้ำตาลทราย, แจ้งขอต่ออายุและปรับปรุงใบอนุญาตขนย้าย , แจ้งขออนุญาตทดลองการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายชนิดพิเศษ และอื่นๆ
5. จัดทำงบประมาณของแผนก และบริษัทในเครือ (7 บริษัท) สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงานใหญ่ อาคารไทยรุ่งเรือง

คุณสมบัติ :

-ปริญญาตรี สาขาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีความละเอียดรอบคอบ

-มีทักษะการประสานงาน

คุณสมบัติ
 

-ปริญญาตรี สาขาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีความละเอียดรอบคอบ

-มีทักษะการประสานงาน

สวัสดิการ :
  • จำนวนผู้เข้าชม : 632 คน
  • จำนวนผู้สมัคร : 6 คน
  • นัดสัมภาษณ์ : 2 คน
ตำแหน่งงานอื่นๆ
โปรแกรมเมอร์ (Information Techonology)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 17 พ.ย. 2563 1921 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ข้อมูลติดต่อ
โอภาส จูเลิศตระกูล (เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม) TEL. 022945588#1536 Mobile.091-575-2022 Email: opas.jul@trrgroup.com