REGISTER ฝากประวัติ (สมัครงาน)

เลือกรูปแบบการฝากประวัติ (สมัครงาน)
ฝากประวัติ (สมัครงาน) ออนไลน์ กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง เป็นที่ยอมรับ และ ไว้วางใจให้ใช้เป็น ส่วนผสม ในผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม ในผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่มชั้นนำมากมาย อาทิ เป็ปซี่, กรีนสปอต, นมข้นหวาน ตรามะลิ, น้ำหวานตรา เฮลส์บูลส์บอย ฯลฯ
จำนวนงานทั้งหมด 5 ตำแหน่ง
ทุกแผนก ตำแหน่ง
Information Techonology 1
การเงิน 1
ตรวจสอบ/วางแผน/MIS 1
จัดซื้อ 2