REGISTER ฝากประวัติ (สมัครงาน)

เลือกรูปแบบการฝากประวัติ (สมัครงาน)
ฝากประวัติ (สมัครงาน) ออนไลน์ กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง เป็นที่ยอมรับ และ ไว้วางใจให้ใช้เป็น ส่วนผสม ในผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม ในผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่มชั้นนำมากมาย อาทิ เป็ปซี่, กรีนสปอต, นมข้นหวาน ตรามะลิ, น้ำหวานตรา เฮลส์บูลส์บอย ฯลฯ
จำนวนงานทั้งหมด 11 ตำแหน่ง
ทุกแผนก ตำแหน่ง
Information Techonology 1
ขายและการตลาดภายในประเทศ 1
สำนักผู้บริหาร 1
บัญชี 2
การเงิน 4
ตรวจสอบ/วางแผน/MIS 1
จัดซื้อ 1