JOBS ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน
โปรแกรมเมอร์ (Information Techonology)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 02 พ.ค. 2562 1014 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชี (รับ) (บัญชี)
บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 29 ม.ค. 2563 535 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชี (จ่าย) (บัญชี)
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 16 มี.ค. 2563 651 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ (จัดซื้อ)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 2 ตำแหน่ง 09 ต.ค. 2562 2692 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่งบประมาณ (การเงิน)
บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 29 ม.ค. 2563 883 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
จำนวนงานทั้งหมด 11 ตำแหน่ง
ทุกแผนก ตำแหน่ง
Information Techonology 1
ขายและการตลาดภายในประเทศ 1
สำนักผู้บริหาร 1
บัญชี 2
การเงิน 4
ตรวจสอบ/วางแผน/MIS 1
จัดซื้อ 1