JOBS ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน
นักวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ (การเงิน)
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 26 พ.ค. 2563 407 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
นิติกร (สำนักผู้บริหาร)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 26 พ.ค. 2563 232 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง (การเงิน)
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด (อุทัยธานี) 1 ตำแหน่ง 29 ม.ค. 2563 329 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน (การเงิน)
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 29 ม.ค. 2563 402 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
Internal Audit (ตรวจสอบ/วางแผน/MIS)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 26 พ.ค. 2563 615 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
Export Sales (ขายและการตลาดภายในประเทศ)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 02 พ.ค. 2562 516 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
จำนวนงานทั้งหมด 11 ตำแหน่ง
ทุกแผนก ตำแหน่ง
Information Techonology 1
ขายและการตลาดภายในประเทศ 1
สำนักผู้บริหาร 1
บัญชี 2
การเงิน 4
ตรวจสอบ/วางแผน/MIS 1
จัดซื้อ 1