กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (THAI ROONG RUANG SUGAR GROUP) กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง เริ่มต้นจากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยเกิดวิกฤติการณ์น้ำตาลขาดแคลน รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเอกชนให้ก่อตั้งโรงงานน้ำตาล แต่ก็ประสบปัญหา ในเรื่องเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมีราคาสูงมาก เพราะต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ คุณสุรีย์ อัษฎาธร หรือที่รู้จักกันดีในนาม “เถ้าแก่หลิ่น” ผู้มีความสามารถในเชิงช่าง ได้ใช้ความรู้ความชำนาญทาง ช่างกลึงเหล็ก คิดประดิษฐ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่หายากและมีราคาแพง

โดยมิได้มีการสั่งซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศแต่อย่างใด จนสามารถฝ่าฟันอุปสรรคเป็นผลสำเร็จ จัดตั้ง บริษัท ร่วมกำลาภ จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2489 ที่ ซอยพร้อมพงษ์ ริมคลองแสนแสบ กรุงเทพฯ
จำนวนงานทั้งหมด 8 ตำแหน่ง
ทุกแผนก ตำแหน่ง
Information Techonology 1
ขายและการตลาดภายในประเทศ 1
บัญชี 1
การเงิน 2
ตรวจสอบ/วางแผน/MIS 1
จัดซื้อ 1
บัญชีและการเงิน 1
NEW JOBS
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร (บัญชีและการเงิน)
บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 04 ก.ค. 2562 118 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) (ตรวจสอบ/วางแผน/MIS)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (ศรีเทพ) 1 ตำแหน่ง 20 มิ.ย. 2562 345 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ (จัดซื้อ)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 02 พ.ค. 2562 564 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
หัวหน้าแผนกบัญชี (บัญชี)
1 ตำแหน่ง 02 พ.ค. 2562 288 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
หัวหน้างานการเงิน/งบประมาณ (การเงิน)
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 09 มิ.ย. 2562 280 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์