กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (THAI ROONG RUANG SUGAR GROUP) กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง เริ่มต้นจากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยเกิดวิกฤติการณ์น้ำตาลขาดแคลน รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเอกชนให้ก่อตั้งโรงงานน้ำตาล แต่ก็ประสบปัญหา ในเรื่องเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมีราคาสูงมาก เพราะต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ คุณสุรีย์ อัษฎาธร หรือที่รู้จักกันดีในนาม “เถ้าแก่หลิ่น” ผู้มีความสามารถในเชิงช่าง ได้ใช้ความรู้ความชำนาญทาง ช่างกลึงเหล็ก คิดประดิษฐ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่หายากและมีราคาแพง

โดยมิได้มีการสั่งซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศแต่อย่างใด จนสามารถฝ่าฟันอุปสรรคเป็นผลสำเร็จ จัดตั้ง บริษัท ร่วมกำลาภ จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2489 ที่ ซอยพร้อมพงษ์ ริมคลองแสนแสบ กรุงเทพฯ
จำนวนงานทั้งหมด 11 ตำแหน่ง
ทุกแผนก ตำแหน่ง
Information Techonology 1
ขายและการตลาดภายในประเทศ 1
สำนักผู้บริหาร 1
บัญชี 2
การเงิน 4
ตรวจสอบ/วางแผน/MIS 1
จัดซื้อ 1
NEW JOBS
นักวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ (การเงิน)
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 26 พ.ค. 2563 407 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
นิติกร (สำนักผู้บริหาร)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 26 พ.ค. 2563 232 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง (การเงิน)
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด (อุทัยธานี) 1 ตำแหน่ง 29 ม.ค. 2563 329 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน (การเงิน)
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 29 ม.ค. 2563 402 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
Internal Audit (ตรวจสอบ/วางแผน/MIS)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 26 พ.ค. 2563 615 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์